آمار بازدید

ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت

ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت

به منظور تحقق آیین نامه مواد 5و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت با هماهنگی مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده بهره برداری گردید.

سه شنبه 29 فروردین ماه 1396