مجمع عمومی موسسین انجمن تخصصی صنایع همگن آبمیوه صنعتی،لبنیات و صنایع وابسته البرز تشکیل شد

مجمع عمومی موسسین انجمن تخصصی صنایع همگن آبمیوه صنعتی، لبنیات و صنایع وابسته با حضور صنعتگران این حو...

ادامه مطلب