• نام مدیر عامل:جناب آقای سلطانی حسینی
  • نام تجاری:      بس
  • محصولات:آرایشی بهداشتی
  • وب سایت: https://iranbath.com/