جناب آقای پدرام مهدی زاده طهرانی

خزانه دار هیات مدیره خانه صنعت معدن وتجارت استان البرز

مدیرعامل شرکت و گالری نارون سایه