اسامی اعضای هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان البرز

آقای دکتر رضا رضایی رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس کیهانی نائب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس پدرام مهدی زاده طهرانی خزانه دار

آقای مهندس بهروز منصور بازرس

آقای مهندس حسینی عضو هیئت مدیره

آقای مهندس رنجبر عضو هیئت مدیره