مرکز آموزش خانه صمت استان البرز

مهندس علیرضا عبادالهی معاون آموزش خانه صنعت معدن و تجارت استان البرز