• نام مدیر عامل:جناب آقای سید مجتبی موسوی
  • نام تجاری:            چای احمد
  • محصولات : چایی
  • وب سایت : https://ahmadtea.ir/