• نام مدیر عامل:جناب آقای کریم زاده آقاعلی
  • نام تجاری:   پارمین جامه
  • محصولات:پوشاک
  • وب سایت : https://www.akpsho.com/shopview/796