• نام مدیر عامل :جناب آقایآهنگر سریزدی
  • نام تجاری:        ومکو
  • محصولات: تولید محور خودرو
  • وب سایت : https://vamco.ir/