• نام مدیر عامل :جناب آقای دهقان طرزجانی
  • نام تجاری:    مجتبی
  • محصولات : آبمیوه
  • وب سایت : https://nssco.co/