جناب آقای ابولقاسمی

تام لوکوموتیو آریا

مدیرعامل 9121612381

محصولات :حمل و نقل و تعمیرات ناوگان ریلی

 

وب سایت:

https://www.taamlocomotive.com/fa/