• نام مدیر عامل :جناب آقای منسوب شانجانی
  • نام تجاری :    فرمند
  • محصولات: شکلات و مواد غذایی
  • وب سایت https://farmand.ir/