• نام مدیر عامل:جناب آقای توکلی زاده
  • نام تجاری:   زرین دشت سفره
  • محصولات:ترشیجات
  • وب سایت: http://zarrindasht.com/