• نام مدیر عامل:جناب آقای فخار
  • نام تجاری:  JPA
  • محصولات:پوشاک
  • وب سایت :https://jpa1981.com/