• نام مدیرعامل:جناب آقای علیرضا عسگری
  • نام تجاری:تجهیزات پزشکی هلال ایران
  • محصولات:تجهیزات پزشکی
  • وب سایت: http://soha1.mpo-helal.org/