• نام مدیر عامل:جناب آقای نصراله زاده
  • نام تجاری  :شرکت تاکنوگاز
  • محصولات:     محصولات گاز سوز
  • وب سایت: https://tacnogas.ir/