• نام مدیر عامل :جناب آقای نظری
  • نام تجاری :    الکترونی افرا آزما
  • نام محصولات:تجهیزات تست و اندازه‌گیری و سیستمهای آموزشی و آزمایشگاهی
  • وب سایت:http://www.afzarazma.ir/fa/