• نام مدیر عامل :جناب آقای احسان میوه چی
  • نام تجاری:   الکترونیک افراتاب
  • محصولات : لوازم الکتریکی
  • وب سایت : https://afratab.com/