• نام مدیر عامل :جناب آقای شاه آبادی
  • نام تجاری:     اریان گلاره
  • محصولات: فراورده های گوشتی
  • وب سایت:http://ariangelareh.ir/