• نام مدیرعامل :جناب آقای وزیری
  • نام تجاری:   آریوژن زیست دارو
  • محصولات: داروهای بیولوژیک پرمصرف با ساختار پیچیده
  • وب سایت: https://www.aryogen.com/wp/home-2/