جناب آقای مهندس رضا رضایی

رئیس هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان البرز

رئیس هیات مدیره هلدینگ آذین خودرو