دکتر رضا رضایی رئیس هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان البرز