انجمن تخصصی صنایع همگن تجهیزات پزشکی استان البرز

نام و نام خانوادگی رئیس هیئت مدیره:

آقای بهرام مازندرانی

نام و نام خانوادگی دبیر:

آقای مهرداد جلالی نسب

نام و نام خانوادگی منشی و مسئول دفتر :

آقای خوش فکر

شماره تماس : 88515657-021  داخلی 1

خانه صمت استان البرز